Aanvullende leverings- en betalingsvoorwaarden:

 

Samengevat geldt:

- prijs verrekenbaar volgens de risicoregeling VLR  d.d. 23 februari 2011

- BTW verlegging is wel / niet van toepassing (n.t.b)

- betaling van een factuur binnen  5 dagen na getekende opdracht  

- termijnindiening voorstel:

- Termijn 1. 40 %, na start productie zonder bankgarantie

- Termijn 2. 40 %, voor start montage, 

- Termijn 3. 15 %, na montagegereed of direct bij ingebruikname

- Termijn 4. 5 %, na definitieve oplevering

 

 

- vooroplevering bij montagegereed 

- definitieve oplevering =  eigendomsoverdracht na betaling van de laatste termijn. Hierbij zal het technisch dossier met gebruiksaanwijzing aan de eindgebruiker worden overhandigd en de instructie worden verzorgd, terwijl tevens alle restpunten zijn opgelost

- definitieve oplevering uiterlijk 4 weken na ingebruikname van de installatie

- de indieningtermijn van de facturen, de betalingstermijn van de factuur en/of de afgifte van de uitvoerderbonnen zal op voorgaand schema moeten worden afgestemd

- betalingskortingen bij tijdige betaling facturen  zijn niet voorzien

- start garantie bij ingebruikname, doch uiterlijk 4 maanden na montage-gereed

- garantieverklaring: conform de  standaard omschrijving. Deze verklaring wordt afgegeven bij de definitieve oplevering van de installatie. Als waarborg wordt, tot één jaar na ingebruikname garantie gegeven op materiaal en werkuren 

- de garantie geldt voor alle bij overname niet waarneembare gebreken die zich voordoen bij normaal en correct gebruik op de wijze waarvoor de installatie is bedoeld. Behoudens opzet of roekeloosheid van onze werknemers zijn wij niet aansprakelijk voor bedrijfsschade,brand- en waterschade, indirecte schade, vervolgschade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden

- eigendomsoverdracht na betaling van alle facturen (zolang niet alle facturatie is verheffend blijven alle goederen eigendom van Grytec BVBA)

- onze service-afdeling neemt binnen 3 maanden na in gebruik name contact op, teneinde een, op het gebruik afgestemd, onderhoudscontract, aan te bieden.

 

 

Alle geleverde onderdelen, hetzij gemonteerd of op het werk opgeslagen, blijven onder alle omstandigheden ons eigendom tot de laatste termijn van betaling is voldaan. Bij in gebreke blijven met enige betaling behouden wij ons het recht voor gemonteerde of reeds aangevoerde onderdelen te verwijde­ren en af te voeren, ongeacht de wijze waarop het onroerend goed verbonden is.

 • Grytec bvba verzekert een garantieperiode van 1 jaar ingaande vanaf de installatiedatum,op alle defect erkende onderdelen door normaal gebruik,inclusief werkuren en verplaatsingskosten *valt niet onder garantie: beschadigingen door ongeval,vandalisme,slordig en onbevoegde behandeling,beschadiging door gebrekkig onderhoud, onderhoudskosten, hiervoor kan een onderhoudscontract afgesloten worden. Waterschade en brandschade.

   

  Bijkomende voorwaarden:

  -de montageplaats alsmede een radius van 4m rond de plaats moet vrij zijn en toegankelijk voor een hijstoestel
  -Liftput droog en uitgekuist voor aanvang werken
  -liftput moet pas zijn met een maximum afwijking van 2cm over de volledige liftput
  -werkplek dient voldoende verlicht te zijn bij aanvang van de werken .
  -Elektrische voedingen tot aan elektra-hydraulische groep alsook bekabeling die niet in opbouw mag geplaatst worden zijn ter uwen laste. En diene juist afgezekerd te zijn.

  -De bouwkundige voorzieningen overeenkomstig onze technische plannen zijn ten laste van de klant (ventilatie , hijspunten , brand - en verluchtingsroosters , branddeuren en brandblussers )
  -Het toestel kan pas in productie gaan na schriftelijke bevestiging van de exacte hoogtematen en schachtafmetingen,alsook betaalconditie (40% totaalprijs) op ons rekening staat.
  -schachtafmetingen hebben een maximum afwijking van 2cm.

  -Montagedatum word afgesproken bij bestelling door de bouwheer,als deze met meer dan 3maanden word overschreden behouden wij ons het recht van een meerprijs van 4% van totaalprijs voor stockage en planning kosten
  - De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van de verkoper aan de koper behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.
  - Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van de verkoper wegens niet of vertraagde levering uitgesloten.

  - Overmacht hoe dan ook ontstaan, ontheft verkoper van iedere verplichting tot levering.

- De geleverde goederen blijven het uitsluitende eigendom en onvervreemdbaar bezit van de verkoper tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. In geval van niet tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd maximum 14 dagen na een aangetekende maanbrief.

- Betalingen dienen te gebeuren volgens de aangegeven betalingscondities. Na de vervaldag geldt een rentevoet van 1% per maand met een minimum van 50€ , te rekenen vanaf de faktuurdatum van het openstaande bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Indien de koper in gebreke is te betalen, is de verkoper niet verplicht tot verdere levering en kan hij tot ontbinding der overeenkomst besluiten en schadevergoeding vorderen.

Incassokosten en retourkosten van kwitanties en wissels zijn voor rekening van de koper.
- De koper die in gebreke blijft de faktuur te betalen op de vervaldag, verbindt er zich uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de rente en de eventuele gerechtskosten, als schadevergoeding aan de verkoper of diens rechtsopvolgers een bedrag te betalen gelijk aan 15% van het faktuurbedrag met een minimum van 40 €. Deze is verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
- Alle gebeurlijke geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheden van de Rechtbanken in het

arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge.
- extra kraanwerk door niet bereikbaarheid van liftput is ten koste van de bouwheer
- niet toegangkelijkheid van de werkplek met hijs - en takelmateriaal door onvoorziene omstandigheden of stabiliteitproblemen  en extra kosten hiervoor zijn ten laste van de bouwheer 
- Niet bereikbaarheid van de werf door eender welke reden heeft ons het recht onze werken te staken vb

wegenwerken,voorziening nutsleidingen ,evenementen of sportwedstrijden,onverharde wegen, autovrije zones
- Werftoiletten moeten door de bouwheer voorzien worden op de werven

 

Productaansprakelijkheid:
Heftafels dienen gei╠łnstalleerd en gebruikt te worden overeenkomstig de betreffende wetgeving.
Grytec BVBA wijst elke verantwoordelijkheid af bij verkeerd gebruik van of bij wijzigingen/aanpassingen aan het geleverde toestel, uitgevoerd door anderen dan Grytec BVBA

Contacteer ons